VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

VIK pasiūlymas rengti paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+


Siūlome savo paslaugas, rengiant paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ tinkamas pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145.000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų). Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ remiama veikla – technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Technologinės ekoinovacijos – tai naujų ar reikšmingai patobulintų produktų, naujų ar reikšmingai patobulintų technologinių procesų (susijusių su įrenginių, technologijų keitimu), kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, diegimas įmonėje. Technologinės ekoinovacijos apima racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodus (pvz., proceso modernizavimą (optimizavimą) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ir (ar) perdirbimą, atliekamos šilumos panaudojimą (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas, kita). Produktų ar technologinių procesų patobulinimas suprantamas kaip toks patobulinimas, kuris leidžia sumažinti arba eliminuoti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo.

Pagal Aprašą nefinansuojami projektai, kurie finansuojami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos priemonę Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“.

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 44P-11.1 (13) ir 2017 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 44P-4.1 (26):

Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 2 uždavinio „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“ įgyvendinimo (vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programos 2 tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ 2 uždavinio „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“ įgyvendinimo).

Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų). Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos arba technologinių procesų, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, technologijos pakeitimas) diegimui, ir (arba) produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos (žaliavų pakeitimas, gaminio pakeitimas, atliekų antrinis panaudojimas, produktų gamyba iš atliekų), gamybai. Projekte turi būti numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą su tikslu mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte turi būti numatyta gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos (vertinama, ar projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos yra skirtos technologinių procesų, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, technologijos pakeitimas) diegimui, ir (arba) projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos yra skirtos produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos (žaliavų pakeitimas, gaminio pakeitimas, atliekų antrinis panaudojimas, produktų gamyba iš atliekų), gamybai. Taip pat vertinama, ar projekte yra numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą su tikslu mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte turi būti numatyta gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos. Technologiniai procesai, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai, apima: proceso modernizavimą (optimizavimą) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius; įrangos pakeitimą (esamos gamybos įrangos modifikavimą, kurį atlikus bus pagerintas proceso efektyvumas bei sumažinta tarša); technologijos pakeitimus (technologijų, apdorojimo procesų pakeitimą ir (ar) šių pasiūlymų sintezę siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos). Produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba susijusi su: žaliavų pakeitimu (esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimu mažiau kenksmingomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų); gaminio pakeitimu (gaminio savybių modifikavimu siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai jo viso būvio gyvavimo ciklo metu); atliekų antriniu panaudojimu (gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams); produktų gamyba iš atliekų (naujojo produkto gamyba iš atliekų).

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ tinkamos finansuoti išlaidos yra:

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas (Tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį yra laikomos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų:

 • 4.1. technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas) arba lizingo (finansinės nuomos) išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tiek, kiek jos susijusios su projekto įgyvendinimu. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;
 • 4.2. tikslinių transporto priemonių, skirtų projekto veiklai vykdyti, pirkimo ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.
 • Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas.

Projekto vykdymas (Tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį yra laikomos kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos išlaidos):

 • 5.1. darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo. Nurodytos išlaidos bus finansuojamos ne anksčiau kaip vienas mėnesis iki atitinkamos technologinės ekoinovacijos, su kuria dirbs darbuotojas, pradėjimo eksploatuoti dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:
 • 5.1.1. dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų, sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos darbo vietos;
 • 5.1.2. kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;
 • 5.1.3. kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos;
 • 5.2. darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas bei vykdančiojo personalo išmokos už papildomas poilsio dienas, apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų bei papildomų poilsio dienų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. patvirtinta Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita (2017 m. liepos 20 d. redakcija), paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita.

Projektai, kuriuose yra nenumatyta įsigyti ir diegti technologinių ekoinovacijų, finansuojami nebus. Jei valstybės pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti ar esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 7 dalies nuostatas. Informacija apie tai, ar pagalbos prašoma įmonės gamybos procesui iš esmės pakeisti, ar esamos įmonės veiklai įvairinti, detalizuojama verslo plane.

Jei pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 proc. pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią.

Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekte turi būti numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte turi būti numatyta gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtos ištekliai ir (ar) žaliavos ir turi tenkinti bent vieną sąlygą, nurodytą Aprašo 30.1 ir 30.2 papunkčiuose:

 • 30.1. technologiniai procesai, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai:

30.1.1. proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius;

30.1.2. įrangos pakeitimas: esamos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus pagerintas proceso efektyvumas bei sumažinta tarša;

30.1.3. technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių pasiūlymų sintezė siekiant, kad procesų metu sumažėtų tarša bei gamtos išteklių sąnaudos;

 • 30.2. produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtos ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba susijusi su:

30.2.1. žaliavų, turinčių kenksmingų medžiagų, pakeitimu: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimu mažiau kenksmingomis arba pakartotinai panaudojamomis medžiagomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų;

30.2.2. gaminio pakeitimu (taikant ekologinio projektavimo principus): gaminio savybių modifikavimu, paliekant jo įprastines funkcijas, siekiant sumažinti gaminio neigiamą poveikį aplinkai jo viso būvio ciklo metu;

30.2.3. atliekų antriniu panaudojimu: gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams;

30.2.4. naujojo produkto gamyba.

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

 • rezultato stebėsenos rodiklis „Investicijas gavusių įmonių investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas“, kodas R.N.829; (privalomas);
 • produkto stebėsenos rodiklis „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B.202 (privalomas);
 • produkto stebėsenos rodiklis „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“, kodas P.B.206 (laisvai pasirenkamas);
 • produkto stebėsenos rodiklis „Investicijas gavusiose įmonėse įdiegtos technologinės ekoinovacijos“, kodas P.N.823 (privalomas);

Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1.500.000 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50.000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti:

 • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ galima teikti iki 2019 m. balandžio 10 d. 24:00.

Jeigu Jus sudomino mūsų siūlomos paslaugos, prašome su mumis susisiekti el. paštu info@vik.lt arba tel. +370 684 65515 ir mes aptarsime visas mūsų bendradarbiavimo galimybes. 

 

KONTAKTAI

 UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

Žalgirio g. 92, Vilnius (verslo centras „Kernavė“, 2 įėjimas, 4 aukštas)

Mob.: +370 684 65515

El. paštas info@vik.lt

Internetinis puslapis www.vik.lt