VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

VIK pasiūlymas rengti paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT

 

Siūlome savo paslaugas, rengiant paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. 

Pagal priemonę Naujos galimybės LT“ tinkamas pareiškėjas yra:

- MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus), kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės kaip 145.000 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 250.000 Eur (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienus metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu trejus finansinius metus) pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė – ne mažesnės kaip 250 000 Eur (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės veikimo laikotarpis tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro ir pareiškėjo pateikto patvirtinto paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją. Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą).

- Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas (vertinama, ar pareiškėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina produkciją, t. y. MVĮ bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas, vertinant pagal pareiškėjo pateikto patvirtinto paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio informaciją).

Pagal priemonės „Naujos galimybės LT“ Aprašą remiama veikla – pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Pagal Aprašą finansavimui gauti pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

Projektai vykdomi be partnerių.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotuosius įkainius vienam tarptautinėje parodoje dalyvaujančiam projekto vykdytojui.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

  • Projekto efektyvumas (50 proc.);
  • Pareiškėjas dalyvauja užsienio tarptautinėje (-ėse) parodoje (-ose), vykstančioje (-iose) didžiausią eksporto potencialą turinčioje Lietuvos Respublikos tikslinėje eksporto rinkoje (50 proc.).  

- Aukščiausias balas suteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda vyks vienoje iš šalių, nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 1 punkte – „Siekiant koncentruoti ribotus finansinius ir kitus valstybės resursus, nustatytinos šios didžiausią eksporto potencialą turinčios Lietuvos Respublikos tikslinės eksporto rinkos: Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika.

- Žemesnis balas suteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda vyks vienoje iš šalių iš trijų prioritetinių eksporto rinkų grupių, nurodytų Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 punkte (Belgijos Karalystė, Danijos Karalystė, Estijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Suomijos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Airijos Respublika, Austrijos Respublika, Bulgarijos Respublika, Čekijos Respublika, Graikijos Respublika, Korėjos Respublika, Portugalijos Respublika, Rumunija, Rusijos Federacija, Šveicarijos Konfederacija, Vengrijos Respublika, Australijos Sandrauga, Honkongas, Islandijos Respublika, Meksikos Jungtinės Valstijos, Kipro Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Saudo Arabijos Karalystė, Slovakijos Respublika, Taivanas), išskyrus šalis, nurodytas Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 21 1 punkte.

-   Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai užsienio tarptautinė paroda vyks šalyje, nenurodytoje Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse.

Projektu turi būti siekiama bent dviejų toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (Aprašo 25.1 ir 25.4 papunkčiuose nurodyti rodikliai yra privalomi):

  • 25.1. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B.202;
  • 25.2. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“, kodas P.B.206;
  • 25.3. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės produkcijos pristatymai tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose“, kodas P.N.801;
  • 25.4. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas“, kodas R.N.801.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24  mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau negu 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti anksčiau negu 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 45.000 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5.000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ galima teikti iki 2019 m. kovo 4 d. 

Jeigu Jus sudomino mūsų siūlomos paslaugos, prašome su mumis susisiekti el. paštu info@vik.lt arba tel. +370 684 65515 ir mes aptarsime visas mūsų bendradarbiavimo galimybes.